Top
About Us
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของผู้ใช้ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน คลินิก รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับกับความต้องการในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้เป็นหลัก โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น