Top
HUMIPAK POUCHES
HUMIPAK POUCHES
เป็นถุงสำหรับบรรจุเครื่องมือผ่าตัดที่มีการปนเปื้อนหลังการใช้งานให้คงความชุ่มชื้น เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนแห้งติดบนเครื่องมือหลังการผ่าตัด จนกว่าจะนำไปทำความสะอาด

ผลิตตามมาตรฐาน ISO 11607-2 และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485