Top
MULTI-POUCH
MULTI-POUCH
เป็นซองกระดาษสำหรับบรรจุเครื่องมือแพทย์เป็นรายชิ้น เพื่อป้องกันเครื่องมือในระหว่างขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการขนส่ง เหมาะสำหรับนำไปผ่านขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไอน้ำ, แก๊ส Ethylene Oxide (EtO), Formaldehyde (FO) และการฉายรังสี มีชนิด 4 ช่อง และ 7 ช่อง

ผลิตตามมารตรฐาน ISO 11607-1 , ISO 11607-2 , ISO 11140 class 1 indicators และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485