Top
Steriking® Hot Air Indicator Tape
Steriking® Hot Air Indicator Tape
เป็นเทปกาวที่มีการพิมพ์หมึกเคมีตลอดความยาวของตัวเทป ใช้สำหรับปิดภายนอกหีบห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยการอบความร้อนแห้ง (Dry Heat) อ่านผลการตรวจสอบจากการเปลี่ยนแปลงสีของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนเทป ผลิตจากกระดาษซึ่งเคลือบด้วยยางและ Resin Solvent ซึ่งจะติดแน่นเมื่อถูกแรงกด