Top
เครื่อง MESA1410
เครื่อง MESA1410
เครื่อง Mesa 1410 ถูกออกแบบมาใช้สำหรับอุ่น EZtest (Spore Test) สามารถตั้งอุณหภูมิได้ทั้ง 37 องศา ใช้สำหรับเชื้อ Bacillus Atrophaeus และ 57 องศา และ 60 องศา ใช้สำหรับเชื้อ Geobacillus Stearothermophilus โดยตัวเครื่องจะมีจำนวนหลุมอุ่น 13 หลุม มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ LED สามารถบอกอุณหภูมิเป็นตัวเลขบนเครื่องได้